نسخه نهم Resident Evil ممکن است پایانی بر این سری باشد.

lightbox