دنیای Dying Light 2 با هر بازی جهان باز دیگری تفاوت دارد.

lightbox