دشمنان قدرتمندی مانند Big Daddy های Bioshock در Callisto Protocol وجود دارد

lightbox