الکترونیک آرتز جزییات برنامه‌های خود برای رویداد EA Play Live را مشخص کرد

lightbox