طراحی یکی از دشمنان Resident Evil Village برای کپکام دردسر ساز شد.

lightbox