نقشه‌های Battlefield 6 احتمالا از چرخه‌ی شبانه‌روزی برخوردار هستند.

lightbox