بخش چند نفره Cyberpunk 2077 از اولویت سی دی پراجکت رد، خارج شد

lightbox