حضور کریستوف والتز و سم نیل در فیلم The Portable Door اعلام شد شد.

lightbox