تولید فصل هفتم سریال ریک و مورتی مدتی قبل آغاز شده است

lightbox