هشدار به والدین؛ باربی کودکانه نیست!

قطعا شما هم از هیجانات اکران فیلم باربی در سراسر جهان مطلع شده اید و به…