دنباله فیلم The Tomorrow War روی بیگانه‌ها و زادگاه آنها تمرکز دارد.

lightbox