ایلان ماسک :پروژه استارلینک اسپیس ایکس هنوز به سودآوری نرسیده است.

lightbox