آغاز دوستی مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو، به سن ۱۶ سالگی آنها باز میگردد

مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو “[برای مدتی] ما از هم بی خبر بودیم و نه من…