بعضی از هنرمندان عرصه موسیقی یا سینما کسانی بودند که در طول زندگی شان بارها مرگشان را پیش بینی کردند…

lightbox