برنامه TikTok ویدیوهای ۱۰ دقیقه ای را فعال می کند

برنامه TikTok روز دوشنبه، برخی از کاربران برنامه TikTok با اطلاعیه ای مبنی بر اینکه می…