قدرت واقعی ثور فاش شده و بسیار بیشتر از Mjolnir است

قدرت واقعی ثور خدای تندر بسیار فراتر از Mjolnir است، زیرا ثور به تازگی قدرت هایی…