سازندگان بازی های Call Of Duty ، God Of War و The Last Of Us استودیو That’s No Moon را تشکیل دادند

استودیو Thats No Moon توسعه دهندگان تیم های The Last of Us ، Call of Duty:…