کمیک Superman Vs. Alien ثابت کرد زنومورف ها می توانند سوپرمن را بکشند

کمیک Superman Vs. Alien کمیک Superman Vs. Alien بخش اصلی جذابیت سوپرمن این است که او…

آیا وجود فرازمینی ها ثابت شده است؟

آیا وجود فرازمینی ها ثابت شده است؟ هیچگاه نمیتوان وجود موجودات فضایی را به طور صد…