دیالوگ های سریال دارک Dark

دیالوگ های سریال دارک Dark وقتی دو کودک در یک شهر کوچک آلمان ناپدید می شوند،…