سرگذشت داین پاآهنین پادشاه مردم دورین سرزمین میانه

داین پاآهنین در طول عمر خود، در نبردهای آزانول‌بیزار، پنج سپاه و دیل جنگید. او به…