معرفی کامل گندالف ،جادوگر خردمند در دوران سوم سرزمین میانه

گندالف گندالف (اولورین) نژاد: مایا (آینو) ورود به سرزمین میانه: حدود سال ۱۰۰۰ دوران سوم ترک…