بایگانی برچسب ها: جوان خام

دانلود کتاب جوان خام

دانلود کتاب جوان خام در این رمان روحی معصوم در نظرم بود که احتمال وحشتناک تباه شدن را حس کرده بود و به تصادفی بودن و بی اهمیت بودن خود نفرت می ورزید . نفرتش از روح هنوز پاکی بر می خاست که آگاهانه شرارت را در اندیشه هایش نگه می داشت و در قلبش […]
lightbox