زندگینامه حماسی پادشاه زیر کوهستان تورین سپربلوط

تورین سپربلوط تورین دوم در سال ۲۷۴۶ از دوران سوم در اره بور بدنیا آمد، وی…