نقد فیلم فراری: فیلمنامه ضعیف و لهجه‌های مبهم باعث می‌شود که فیلم در دنده اول گیر کند

نقد فیلم فراری: فیلمنامه ضعیف و لهجه‌های مبهم باعث می‌شود که فیلم بیوگرافی در دنده اول…