برای سفارش و هرگونه هماهنگی جهت درج تبلیغات خود در رسانه کنترل امجی با شماره زیر ( پلتفرم تریبون ) تماس بگیرید:

شماره تماس : ۰۹۹۴۵۶۱۳۰۱۴

برای هرگونه ارتباط با مدیران رسانه کنترل امجی به شماره ها و یا ایمیل زیر پیام بفرستید:

۰۹۱۲۸۳۴۹۳۴۲ – ۰۹۳۳۳۹۳۷۸۷۰

info@controlmgt.ir