چرا بازی های کامپیوتری جدید از VRAM زیاد استفاده می کنند؟

چرا بازی های کامپیوتری جدید از VRAM زیاد استفاده می کنند؟ بازی های کامپیوتری مدرن از…