داستان بازی Tintin Reporter: Cigars of The Pharaoh

داستان بازی Tintin Reporter: Cigars of The Pharaoh «تن‌تن» و سگش «میلو» که تعطیلات خود را…