سیستم مورد نیاز بازی The Time I Have Left

بازی The Time I Have Left در ۲۰۲۳ برای کامپیوتر منتشر خواهد شد. حداقل سیستم مورد نیاز…