معرفی بازی The Quinfall | ماجراجویی در ژرفای قرون وسطی

اگر دلتان برای غرق شدن در یک دنیای گسترده و پویای قرون وسطایی تنگ شده است،…