نقد فیلم The Pursuit of Happyness

نقد فیلم The Pursuit of Happyness مهمترین نکته ای که شاید خیلی ها به آن دقت…