اتمام نگارش فیلمنامه دنباله فیلم The Old Guard

اتمام نگارش فیلمنامه دنباله فیلم The Old Guard در جریان مصاحبه اخیر وبسایت ورایتی با شارلیز…