سیستم مورد نیاز بازی SYNCED + سیستم پیشنهادی ۲۰۲۳

سیستم مورد نیاز بازی SYNCED بازی SYNCED در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۳ برای پلتفرم های ،…