بازی Spider-Man 2 در ده روز ۵ میلیون نسخه فروخت

بازی Spider-Man 2 در ده روز ۵ میلیون نسخه فروخت در گزارش مالی جامعی که اخیرا…