افرادی به کادر اصلی سریال جدید مارول به نام She-Hulk اضافه شدند

She-Hulk برنامه جدید کارول و دیزنی پلاس نشان می دهند که سریال جدید آنها به نام…