ریوندل مکان زندگی الف ها در دوران دوم و سوم سرزمین میانه

ریوندل یک پایگاه مرزی الفی است. ریوندل توسط الروند در دوره دوم سرزمین میانی تأسیس و…