داستان بازی Assassin’s Creed: Nexus

داستان بازی Assassin’s Creed: Nexus داستان بازی Assassin’s Creed: Nexus یک هکر ناشناس توسط دو اساسین…

بازی Assassin’s Creed Nexus برای واقعیت مجازی VR معرفی شد

Assassin’s Creed به سمت واقعیت مجازی می رود. در رویداد Ubisoft Forward خود، ناشر از Assassin’s…