شرکت Sega با افت فروش مواجه شده است

شرکت sega شرکت Sega در گزارش سه ماهه سال مالی خود اعلام کرد که فروش خالص…