زندگی وزمیر، گرگ پیر دنیای witcher

زندگی وزمیر، گرگ پیر دنیای witcher زندگی وزمیر، گرگ پیر وزمیر کهن‌سال‌ترین و کارکشته‌ترین ویچر زنده…