فروش ۲ میلیون نسخه ای Watch Dogs Legion

فروش بازی Watch Dogs Legion در سه روز عرضه خود، به مرز ۲ میلیون نسخه رسیده…