دردسر های CD Projekt تمامی ندارد

CD Projekt به نظر می رسد CD Projekt با هکرهایی كه سعی در به اشتراک گذاشتن…