نیکون از دوربین بدون آینه Z fc با طراحی یکپارچه خبر داد

دوربین جدید نیکون نیکون دوربین جدید Z fc را معرفی کرده است ، یک دوربین بدون…