تاریخچه لایت سیبر ؛ چه کسی اولین لایت سیبر را در جنگ ستارگان ساخت؟

تاریخچه لایت سیبر تاریخچه لایت سیبر اولین لایت‌سیبر در فیلم‌های جنگ ستارگان، به عنوان یک شمشیر…