ماجرای پروژه‌ی مخفی استارگیت

ماجرای پروژه‌ی مخفی استارگیت سازمان سیا بسیاری از اسناد مربوط به عملیات استارگیت را از طبقه…