زندگینامه سائورون فرمانروای تاریکی و ارباب حلقه ها

زندگی نامه سائورون زندگی نامه سائورون نام های دیگر :مایرون، آناتار، نکرومنسر، گورتائور القاب : زیگور،…