عنوان Battlefield 6 ممکن است از همان روز عرضه در سرویس گیم پس قابل بازی باشد

عنوان Battlefield 6 ممکن است از همان روز عرضه در سرویس گیم پس قابل بازی باشد.…