ریمستر Red Dead Redemption در بهار ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد ?

 ریمستر Red Dead Redemption در بهار ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد? یک منبع داخلی خبر داده که…