حلقه‌های نه‌گانه (حلقه‌های قدرتی) که سائورون به انسان ها داد ؟

سائورون نُه حلقه‌ی قدرت پرتوان که بر روی هر یک گوهری گران‌بها نشسته بود و جواهرسازان…