مفهوم واقعی فیلم Truman Show چیست؟

نمایش ترومن پر از مفاهیم فلسفی و جامعه شناسی است و باعث می شود مخاطبان در…

دیالوگ های فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک

دیالوگ های فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک در این مقاله قصد داریم تا دیالوگ های…