۶ تفاوت عمده بین کتاب و فیلم World War Z

این لزوما چیز بدی نیست. تعداد زیادی اقتباس سینمایی وجود داشته است که با ماده اصلی…