بایگانی برچسب ها: تورین سپر بلطو

آزوگ یکی از بزرگترین اورک های سرزمین میانه

آزوگ آزوگ یکی از رهبران اورک های موریا بود و جنگ دورف ها و اورک ها که در طی آن ترور یکی از سه پسر داین اول به خاک افتاد را آغاز کرد. او توسط داین پاآهنین در نبرد آزانول بیزار کشته شد. آزوگ بزرگ، قدرتمند و چابک بود. از ریشه و اصلیت آزوگ اطلاعات […]
lightbox